Regulamin spływu

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO „Kajaki u Mariana” z dnia 1 lipca 2019r

W spływach kajakowych organizowanych przez firmę „Kajaki u Mariana” zwanej dalej Właścicielem mogą brać udział wszystkie osoby – dalej Uczestnik - pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania niniejszego regulaminu spływu kajakowego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom Właściciela.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez względu na stopień umiejętności pływania.
 3. W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie od lat 7, z zachowaniem pkt. 4 niniejszego regulaminu.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 6. Wszyscy Uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 7. Obowiązkiem Uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym Uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 8. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan wypożyczanego im sprzętu (kajaki, wiosła, kamizelki ratunkowe i inne zgodnie z zawartą umową) oraz zgłosić wszelkie jego usterki i nieprawidłowości przed rozpoczęciem spływu kajakowego.
 9. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających i psychoaktywnych.
 10. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka oraz w inny sposób niż jego przeznaczenie.
 11. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
 12. Każdy Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
 13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne, itd) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 14. Uczestnictwo w spływie odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
 15. Właściciel nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 17. Właściciel zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 18. Właściciel zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej kaucji na rzecz dokonanych zniszczeń wypożyczonego Uczestnikom sprzętu.
 19. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego Uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
 20. Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych opłat lub ich części w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu zgodnie z treścią umowy wynajmu kajaków.
 21. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej uniemożliwiającej dalsze płynięcie należy z zachowaniem szczególnej ostrożności przenieść kajak brzegiem rzeki.
 22. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.
 23. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 656), prowadzenie w ruchu wodnym statku lub innego obiekt pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W przypadku prowadzenia przez Uczestnika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego niebędącego pojazdem mechanicznym, Właściciel może zażądać opuszczenia obszaru wodnego przez tego Uczestnika.
 24. Po zakończeniu spływu każdy Uczestnik ma obowiązek czekać na odbiór sprzętu pływającego przez Właściciela w miejscu zakończenia spływu w celu zdania całego pobranego osprzętu.
 25. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez siebie, jak i przez innych Uczestników imprezy kajakowej,  w szczególności kosztów szkody powstałej w przypadkach niewłaściwego bądź niedbałego używania powierzonego przez Właściciela sprzętu pływającego i innego wyposażenia.
 1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnicy spływu NIE są ubezpieczeni od NNW przez Właściciela.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych spływ na portalach społecznościowych oraz stronie internetowej Właściciela www.kajakiumariana.pl.